สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การให้บริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ และนอกเวลา