สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รายชื่อแพทย์และตารางออกตรวจ

บริการของเรา > รายชื่อแพทย์และตารางออกตรวจ
Filter By
All
11

พญ.เบญจวรรณ สังฆวะดี

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: โรคระบบทางเดินหายใจ

11

พญ.อุไรวรรณ เลิศวนัสบดี

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: โรคไตในเด็ก

11

พญ.อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

11

พญ.อรวรรณ เอี่ยมโอภาส

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: โภชนาการในเด็ก

11

พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

11

พญ.สุมาลิน ตรัยไชยาพร

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: โรคจอตาและน้ำวุ้นตาในเด็ก

11

พญ.สุนทริยา ลีลาแสงสาย

ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: จิตเวชศาสตร์

11

พญ.สุทธิรัก คุรุหงษา

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก

11

พญ.ศุภวรรณ สุรักษ์รัตนสกุล

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: จักษุวิทยาเด็กและตาเข

11

พญ.ศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: โรคระบบประสาทวิทยา, โรคลมชัก

11

พญ.ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: โรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

11

พญ.วิมาฆนี บุญช่วย

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ

พญ.วิภา วรัญญูวงศ์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ: โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

11

พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: โรคติดเชื้อ

11

พญ.วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ

ตำแหน่ง: ทันตแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

11

พญ.ลิสา กิตติสังวรา

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: ศัลยกรรมประสาท

11

พญ.ลลิตพรรณ นิมมานเกียรติคุณ

ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: ภาพวินิจฉัยในเด็ก

11

พญ.รัชรียา สุขเสงี่ยม

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: หู คอ จมูก , โรคจากการหลับ

11

พญ.รัชดา เกษมทรัพย์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: กุมารเวชศาสตร์สังคม

11

พญ.รัชฌาน์ หล่อมณีนพรัตน์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

11

พญ.มนทินี สัปจาตุระ

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: กุมารศัลยกรรมทั่วไป

11

พญ.ภาวินี อินทกรณ์

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: หู คอ จมูก เด็ก

11

พญ.ภัทรานุช เบญจสุวรรณเทพ

ตำแหน่ง: ทันตแพทย์ชำนาญการ
ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมสำหรับเด็ก

11

พญ.ภวิศา สันตสว่าง

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: กุมารศัลยกรรมทั่วไป

11

พญ.พักต์เพ็ญ สิริคุตต์

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: โรคติดเชื้อ

11

พญ.พรรณธิป ภัทรกุลวิวัฒน์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: โรคหัวใจในเด็ก

11

พญ.พนิดา ศรีสันต์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ความเชียวชาญ: โรคระบบทางเดินหายใจ

11

พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: โรคติดเชื้อ

11

พญ.ปราณี เมืองน้อย

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

11

พญ.นาฏยพร จรัญเรืองธีรกุล

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: หู คอ จมูก เด็ก

11

พญ.นัยนา ณีศะนันท์

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: กุมารเวชศาสตร์สังคม

11

พญ.นันทิชา แตภิรมย์กุล

ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ: โรคระบบทางเดินหายใจ

11

พญ.ธันยพร เมฆรุ่งจรัส

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

11

พญ.ธนัชชา โง้วจิระศักดิ์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: โรคติดเชื้อ

11

พญ.ณัฐสุชา หวังถิรอำนวย

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: -จักษุวิทยาเด็กและตาเข ‘-จักษุพันธุศาสตร์

11

พญ.ชมนาด​ จิตต์​แจ้ง​

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชี่ยวชาญ: ภาพวินิจฉัยในเด็ก

11

พญ.ชนกกมล เกียรติอร่ามกุล

ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ: กุมารศัลยกรรมทั่วไป

11

พญ.จิณห์จุฑา นิธิอุทัย

ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: กุมารประสาท

11

พญ.กัญฑิมาศ สิทธิกูล

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: โรคระบบทางเดินหายใจ

11

พญ.กนกพร ชุติวงศ์ธนะพัฒน์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: ภาพวินิจฉัยในเด็ก

11

พญ. เพ็ญพักตร์ เกริกมธุกร

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: ศัลยกรรมตกแต่ง

11

พญ. เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: วิสัญญีวิทยา – เวชศาสตร์ประคับประคอง

11

พญ. อัจฉริยา ทองสิน

ตำแหน่ง: นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ความเชียวชาญ: งานศัลยกรรมทวารหนักและลำไส้ใหญ่

11

พญ. อรุโณทัย มีแก้วกุญชร

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: โรคเลือด

11

พญ. สิจา ลีลาทนาพร

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

11

พญ. สมใจ กาญจนาพงศ์กุล

ตำแหน่ง: นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ความเชียวชาญ: โรคเลือด

11

พญ. ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

11

พญ. ศิรินทร์ เหลืองอร่าม

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: จักษุประสาท

11

พญ. วรรณนิสา ภู่เจริญ

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: กุมารศัลยกรรมทั่วไป

11

พญ. ลลิตวดี ทังสุภูติ

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: ทารกแรกเกิด

11

พญ. รชต บุญกรองศักดิ์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: กุมารประสาทวิทยา

11

พญ. ภัทราภา แย้มดี

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

11

พญ. พิริยา จันทราธรรมชาติ

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

11

พญ. พิมพ์ภัค ประชาศิลป์ชัย

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: โรคหัวใจในเด็ก

11

พญ. พาณิภัค เต็มบุญนาค

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: โรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันในเด็ก

11

พญ. ปัณรสี บุณยบุตร

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: เชี่ยวชาญเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกสำหรับผู้ป่วยเด็ก

11

พญ. ปรางใส คุ้มสาธิต

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: ภาพวินิจฉัยในเด็ก

11

พญ. ประอร สุประดิษฐ ณ อยุธยา

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: โรคไข้เลือดออก

11

พญ. นุชนาฏ รุจิเมธาภาส

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: โรคผิวหนังเด็ก

11

พญ. นันทาศิริ วิทยนคร

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: กุมารศัลยกรรม – ประสาทศัลยศาสตร์

11

พญ. นพรัตน์ ประชาสิทธิศักดิ์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: โรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

11

พญ. ธนิฏฐา พฤกษหิรัญ

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: ภาพวินิจฉัยในเด็ก

11

พญ. ทัศลาภา แดงสุวรรณ

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: โรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันในเด็ก

11

พญ. ตฤษณา สุนทราคม

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก

11

พญ. ช่อแก้ว คงการค้า

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

11

พญ. ชนกานต์ สุขณีวัฒน์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: โรคผิวหนังเด็ก

11

พญ. จุฬาลักษณ์ คุปตานนท์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: พันธุศาสตร์

11

พญ. จารุมน กันตะกนิษฐ์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: กุมารศัลยกรรมทั่วไป

11

พญ มนลดา กาญจนธารายนตร์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: ศัลยกรรมตกแต่ง

11

พ.ญ. ถิรพร ตั้งจิตติพร

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, Positive Parenting Program, Infant Psychiatry

11

ปาริฉัตร ล้ำผาสุกจิต

ตำแหน่ง: นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ: การแก้ไขการพูดในเด็ก

11

นายศิริศักดิ์ เหลือศิริ

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: กายภาพบำบัด

11

นายพรศักดิ์ มหาวรรณ

ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: กิจกรรมบำบัด

11

นายบัญชา กระแสพิตร

ตำแหน่ง: นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายชำนาญการ
ความเชียวชาญ: การแก้ไขการได้ยินในเด็ก

11

นายนิพนธ์ธร แสงทองศรี

ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
ความเชียวชาญ: กิจกรรมบำบัด

11

นางเพ็ญตระการ แสงทองศรี

ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
ความเชียวชาญ: กิจกรรมบำบัด

11

นางสาวเสาวภาคย์ ทาระสุข

ตำแหน่ง: นักกายอุปกรณ์
ความเชียวชาญ: กายอุปกรณ์

11

นางสาวเบญจรัตน์ มหัทธนวงศ์วาน

ตำแหน่ง: นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: กายอุปกรณ์

11

นางสาวเนตรทราย ทองจำรัส

ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: กิจกรรมบำบัด

11

นางสาวเชษฐ์ธิดา สกุนตนิยม

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: กายภาพบำบัด

11

นางสาวสัณฑิตา เมฆกระสินธุ์

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: กายภาพบำบัด

11

นางสาวสวรรค์ ธรรมวงค์

ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
ความเชียวชาญ: กิจกรรมบำบัด

11

นางสาววิรงรอง ยศะสินธุ

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: การบำบัดแบบวอยต้า

11

นางสาววราภรณ์ วิไลนาม

ตำแหน่ง: นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: การแก้ไขการพูดในเด็ก

11

นางสาวลัทธ์ลาวัณย์ ละม่อมสาย

ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: กิจกรรมบำบัด

นางสาวยศวดี ณ นคร

ตำแหน่ง: พยาบาลชำนาญการพิเศษ

11

นางสาวมณฑิกา รัตนเรืองศิลป์

ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
ความเชียวชาญ: กิจกรรมบำบัด

11

นางสาวนุชนาฎ พรมเอี่ยม

ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
ความเชียวชาญ: กิจกรรมบำบัด

11

นางสาวนิติยา โชครัศมีหิรัญ

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
ความเชียวชาญ: กายภาพบำบัด

11

นางสาวนภัสวรรณ ยอดทอง

ตำแหน่ง: นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายชำนาญการ
ความเชียวชาญ: การแก้ไขการได้ยินในเด็ก

11

นางสาวจารุณี ตีวารี

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: กายภาพบำบัด

11

นางสาวขวัญดาว เนาวบุตร

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: กายภาพบำบัด

11

นางพัชรินทร์ มะบุตร

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: การแก้ไขการได้ยินในเด็ก

11

นางผ่องพรรณ จินพละ

ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
ความเชียวชาญ: กิจกรรมบำบัด

11

นางนลิน ขำหลี

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: กายภาพบำบัด

11

นพ.เปรมศักดิ์ เหล่าอยู่คง

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: ทารกแรกเกิดปริกำเนิด

11

นพ.เฉลิมไทย เอกศิลป์

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: โรคระะบบการหายใจ

11

นพ.อุกฤษ เกษทอง

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: ศัลยกรรมยูโรวิทยา

11

นพ.สุรเนตร ชีวะประภานันท์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: กุมารศัลยกรรมทั่วไป

11

นพ.สุรณัฐ แก้วณิมีย์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: โภชนาการในเด็ก

11

นพ.สรวิชญ์ เกียรติศิลปิน

ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: ศัลยกรรมทรวงอก

11

นพ.สมมนตร์ จินดากุล

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: ทารกแรกเกิดปริกำเนิด

11

นพ.สนธกิติ์ ลีลหานนท์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: ศัลยกรรมหัวใจ ปอด และหลอดเลือด

11

นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: ทารกแรกเกิดปริกำเนิด

11

นพ.วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

11

นพ.วรการ พรหมพันธุ์

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: -โรคหัวใจในเด็ก- การรักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยสายสวน

11

นพ.ปวีณ ธาดาดลทิพย์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: ศัลยกรรมโรคสมองและระบบประสาทในเด็ก, การผ่าตัดส่องกล้องเลือดออกในโพรงสมอง

11

นพ.ประวิทย์ เจตนชัย

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: โรคระบบทางเดินหายใจ

11

นพ.บุญสินธพ์ อัศวชุติธำรง

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

11

นพ.ธวัชชัย กิระวิทยา

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: โรคหัวใจในเด็ก

11

นพ.ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล

ตำแหน่ง: นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ความเชียวชาญ: โรคไตในเด็ก

11

นพ.จารุพงษ์ น้อยตำแย

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: กุมารศัลยกรรมทั่วไป

11

นพ.กุลเสฎฐ ศักดิ์พิชัยสกุล

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: โรคระบบประสาทวิทยา, โรคลมชัก

11

นพ.กิตติชัย มูลวิริยกิจ

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: โรคติดเชื้อ

11

นพ.กันย์ พงษ์สามารถ

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: โรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันในเด็ก

11

นพ.กรวิชญ์ สว่างวงค์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ

11

นพ.กตัญญู บุณยวาณิชย์กุล

ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ

11

นพ. สิวโรจน์ ขนอม

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: โรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

11

นพ. ศิรชัย ปิยะชน

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: ศัลยกรรมสมองและไขสันหลัง

11

นพ. วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

11

นพ. ณัฐพงศ์ เลปนานนท์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก

11

ทพญ.สุภัทรา ด่านวิทยากร

ตำแหน่ง: ทันตแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: วิทยาเอ็นโดดอนต์

11

ทพญ.สิริสรรค์ จริยพงศ์ไพบูลย์

ตำแหน่ง: ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: ทันตกรรมสำหรับเด็ก

11

ทพญ.ประไพ ชุณหคล้าย

ตำแหน่ง: ทันพแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: ทันตกรรมสำหรับเด็ก

11

ทพญ.กองกาญจน์ พรสูงส่ง

ตำแหน่ง: ทันพแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: ทันตกรรมสำหรับเด็ก

11

ทพญ. ประภารัตน์ ตั้งจิตเพียรพงศ์

ตำแหน่ง: ทันตแพทย์ชำนาญการ
ความเชียวชาญ: ทันตกรรมสำหรับเด็ก

11

ทพ.นพปฎล จันทร์ผ่องแสง

ตำแหน่ง: ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมจัดฟัน

11

ทพ. กฤษฎี ปัณณะรัส

ตำแหน่ง: ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชียวชาญ: ทันตกรรมจัดฟัน

11

คุณอัจฉรา คงสนทนา

ตำแหน่ง: นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ: จิตวิทยาคลินิก

11

คุณลักขณา ทาศรี

ตำแหน่ง: นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
ความเชี่ยวชาญ: จิตวิทยาคลินิก

11

คุณพิชญุตม์ สุนาโท

ตำแหน่ง: นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
ความเชี่ยวชาญ: จิตวิทยาคลินิก

11

คุณจิณณพัต ยอดไกรศรี

ตำแหน่ง: นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ
ความเชี่ยวชาญ: จิตวิทยาคลินิก