Inner Power,Together We Can

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดงาน HA National Forum 18th

วันนี้ (7 เมษายน 2560) ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดงาน HA National Forum 18th หัวข้อ "Inner Power,Together We Can" พลังจากภายใน....เราทำได้ร่วมกัน โดยมีแพทย์หญิงอุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์โปษยกฤต ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Undefined