health

คลินิกให้คำปรึกษาการใช้สารสกัดจากน้ำมันกัญชา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดคลินิกให้คำปรึกษาสารสกัดจากน้ำมันกัญชา ในเด็กโรคลมชัก ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00 น. ที่หน่วยประสาทวิทยา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 เริ่มวันที่ 14 สิงหาคม 2562

Undefined

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพเด็กตามช่วงวัย (Child Health Supervision)

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการขับเคลื่อนและผลักดันงานกำกับดูแลสุขภาพเด็ก (Child Health Supervision) ระดับประเทศสู่การปฏิบัติการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างเครือข่ายหน่วยบริการงานตรวจสุขภาพในหน่วยบริการระดับพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ให้มีความรู้ทันสมัย สามารถัฒนาทักษะพ่อแม่ และผู้เกี่ยวข้องกับเด็ก ตลอดจนสามารถสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตามช่วงวัย โดยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพเด็กตามช่วงวัย (Child Health Supervision) ขึ้น ในวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562

Undefined

อบรมระยะสั้น กุมารเวชศาสตร์ QSNICH Annual Pediatric Update 2017

การอบรมระยะสั้น กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
QSNICH Annual PediatricUpdate 2017 : Better Child Care for Better Child Health
วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1-3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลการลงทะเบียน : คุณนงรัตน์ จันที และ คุณวไลพร เฟื่องสูงเนิน
กลุ่มภารกิจวิชาการ ชั้น 11 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
โทร. 1415 ต่อ 5113, 5120

Undefined

มุทิตาจิต 80 ปี อาจารย์นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์

ขอเชิญร่วมงาน มุทิตาจิต 80 อาจารย์นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์
ผู้อำนวยการ ปี 2536 - 2540วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
เวลา 07.00 - 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13
อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

อภิปรายความเสี่ยง และสรุปผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2559

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการอภิปรายความเสี่ยง และสรุปผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2559 (รอบ12เดือน) โดยมี นายแพทย์วิเชาว์ กอจรัญจิตต์ ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง เป็นผู้กล่าวรายงาน และรศ.นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Undefined

รุ่งอรุณเบิกฟ้า2560

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และอาหารคาวหวาน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ "รุ่งอรุณ เบิกฟ้า ๒๕๖๐" ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. บริเวณ ลานชั้น ๑  หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี

Undefined