อบรม

อบรมระยะสั้น กุมารเวชศาสตร์ QSNICH Annual Pediatric Update 2017

การอบรมระยะสั้น กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
QSNICH Annual PediatricUpdate 2017 : Better Child Care for Better Child Health
วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1-3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลการลงทะเบียน : คุณนงรัตน์ จันที และ คุณวไลพร เฟื่องสูงเนิน
กลุ่มภารกิจวิชาการ ชั้น 11 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
โทร. 1415 ต่อ 5113, 5120

Undefined

จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลในพื้นที่ศูนย์เครือข่าย

เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา  ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ได้จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลในพื้นที่ศูนย์เครือข่ายของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยฯ  ใน ๔ ภูมิภาค โดยมี แพทย์หญิงอดิศร์สุดา เฟื่องฟู เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี .

Undefined

ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพ และจิตอาสาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย

ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพ และจิตอาสาที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่6
เขตจังหวัดนนทบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่13 กรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
และผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เสียค่าลงเทียน  

Undefined