สรุปการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเด็ก เดือนกรกฎาคม 2563