ประชุม

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประชุม "ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก"

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2560 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการประชุมในหัวข้อ "ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก" โดยมี คุณณัฐธภา เดชเกษม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจาก นายเเพทย์ สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 1,2 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Undefined

จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลในพื้นที่ศูนย์เครือข่าย

เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา  ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ได้จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลในพื้นที่ศูนย์เครือข่ายของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยฯ  ใน ๔ ภูมิภาค โดยมี แพทย์หญิงอดิศร์สุดา เฟื่องฟู เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี .

Undefined

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริบาลรักษาเบาหวาน ชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่1

เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมาหาราชินี  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริบาลรักษาเบาหวาน ชนิดที่  1 ในเด็กเเละวัยรุ่น ครั้งที่ 1 เรื่อง Basic Type 1 Diabetes in Children and Adolescents : Essential Skills and Managerment โดยมีแพทย์หญิง ช่อเเก้ว  คงการค้า เป็นผู้บรรยาย  โดยได้รับเกียรติจากนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.

Undefined

การพัฒนาส่งต่อเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการอย่าวครบวงจร

เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมาหาราชินี  ได้จัดการประชุมโรงพยาบาลเครือข่าย งานพัฒนาส่งต่อเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการอย่างครบวงจร  โดยมีแพทย์หญิง อดิศร์สุดา เฟื่องฟู  เป็นผู้บรรยาย โดยได้รับเกียรติจากนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น  11 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.

Undefined