#กรมการแพทย์ #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี # Safety Home.. Safety Society : บ้านปลอดภัย..สังคมไร้ความรุนแรง

ยุติความรุนแรง Safety Home.. Safety Society : บ้านปลอดภัย..สังคมไร้ความรุนแรง

Safety Home.. Safety Society : บ้านปลอดภัย..สังคมไร้ความรุนแรง
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นปัญหาที่สำคัญและเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน  ในทุกสังคม ถือเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขและช่วยกันรณรงค์ให้เกิดความตระหนักมากขึ้นในสังคม

Thai