Call Center

Undefined

Call center

ศูนย์โรค Call Center
บริการตรวจ ทุกวัน
เวลา 8.00 – 24.00 น. Call Center 1415 ,
และ เวลา 08.00 - 20.00 น. มือถือ : 088-0229761
แพทย์ประจำศูนย์
  • ศ.คลินิก พญ.มุกดา หวังวรวงศ์
    ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าหน่วยโรคภูมิแพ้
     

บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพเด็ก

  1. ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเด็กและการดูแลเบื้องต้น เกี่ยวกับการเจ็บป่วยของเด็ก เช่น อาการไข้ ชักจากไข้ การเช็ดตัวลดไข้ ปริมาณการให้ยาลดไข้ เป็นต้น
  2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคง่ายๆที่พบในเด็ก เช่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
  3. คัดกรองอาการป่วยของเด็กเมื่อไหร่ที่จะต้องรีบเข้ารับการรักษา
  4. ให้ข้อมูลวันเวลาการตรวจคลินิกต่างๆเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง และมาตรวจได้ตรงตามวันเวลา
  5. ให้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ