คลินิกโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

Undefined

ศูนย์โรค เลือดและมะเร็งในเด็ก

คลินิก

โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี

บริการตรวจ

- วันจันทร์และวันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.30 - 11.30 น.
- กรณีเลื่อนนัด หรือมาไม่ตรงนัด กรุณาโทร 1415 ต่อ 2217, 2218 หรือ โทร 092- 2259349 (ในวันและเวลาราชการ ยกเว้น วันจันทร์ และ พฤหัสบดี ติดต่อได้เวลา 09.00 -12.00 น.)

แพทย์ประจำคลินิก

• พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล

• พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร

บริการและการรักษา

ให้บริการด้านการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ รวมถึงความผิดปกติของสารที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดและโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ในเด็กที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือด

 • 1. กลุ่มโรคเลือดที่ให้การดูแลรักษา
  •     - โรคเลือดจางจากพันธุกรรม ธาลัสซิเมีย
  •     - โรคเลือดจางจากสาเหตุต่างๆ เช่น ขาดสารอาหาร ขาดธาตุเหล็ก
  •     - โรคเลือดที่ออกง่ายหยุดยาก เช่น โรคฮีโมฟิเลีย , factor VII deficiency
  •     - ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ
 • 2. กลุ่มโรคมะเร็งในเด็ก
  •     - มะเร็งเม็ดเลือดขาว
  •     - มะเร็งไต
  •     - มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
  •     - มะเร็งของกล้ามเนื้อลาย
  •     - มะเร็งจอประสาทตา
  •     - มะเร็งตับ

ขั้นตอนการรับบริการตรวจ

 • กรณีผู้ป่วยนัด
  • 1. ยื่นใบนัดห้องบัตร และติดต่อตรวจสอบสิทธิ (ถ้ามาตรงนัดและใช้สิทธิเบิกตรงหรือจ่ายเงินเองให้ตรงไปที่คลินิก)
  • 2. กรณีมีใบสั่งขูดเชื้อ/ตรวจปัสสาวะ/เจาะเลือด/เอ็กซเรย์และอื่น ๆ กรุณาไปตรวจก่อนพบแพทย์
  • 3. ติดต่อคลินิกโรคเลือดและมะเร็. ชั้น 5 อาคาร สยามฯ
  • 4. รับเบอร์คิว วัดไข้, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูงและวัดความดัน
  • 5. นำใบนัด พร้อมเบอร์คิว ใบส่งตัว และผลตรวจต่าง ๆ (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่
  • 6.นั่งรอเรียกพบแพทย์ตามเบอร์คิว ที่หน้าห้องตรวจ
 • กรณีผู้ป่วยส่งต่อ

        สถานพยาบาลต้นทางจะทำการติดต่อกับศูนย์ส่งต่อและแพทย์เฉพาะทาง ให้รับทราบ

 • กรณีผู้ป่วยใหม่

        1. ต้องเข้ารับการตรวจที่แผนกอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 2 (1203) ก่อนทุกรายในวันและเวลาราชการ
        2. เมื่อแพทย์พิจารณาส่งปรึกษา ติดต่อพยาบาลห้อง 1203 จะทำการนัดเข้าคลินิกตามคิวต่อไป