คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ

Undefined

โรคระบบทางเดินหายใจ

คลินิก/ศูนย์
โรคระบบทางเดินหายใจ

บริการตรวจ
เปิดบริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สถานที่ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5
เบอร์โทรศัพท์(สำนักงาน) 1415 ต่อ 2522 และ 0899339892
เบอร์โทรศัพท์(ห้องตรวจการนอนหลับ) 1415 ต่อ 62202 หรือ 0803563799

แพทย์ประจำศูนย์

 • 1. แพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์(หัวหน้าศูนย์)
 • 2. นายแพทย์เฉลิมไทย เอกศิลป์
 • 3. นายแพทย์ประวิทย์ เจตนชัย
 • 4. แพทย์หญืงกัญฑิมาศ สิทธิกูล
 • 5. นายแพทย์สรศักดิ์ โล่จินดารัตน์(อาจารย์พิเศษ)

บริการและการรักษา

 1. 1.การดูแลรักษาเด็กป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจตั้งแต่เด็กอายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี
 2. 2.การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ เช่น ภาวะนอนกรน  ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

การวินิจฉัยโรคระบบหายใจด้วยเครื่องมือเฉพาะทางที่ทันสมัย

 1. 1.การส่งกล้องตรวจทางเดินหายใจ (Fiber - optic bronchoscopy)
 2. 2.การทดสอบสมรรถภาพทางปอดเด็ก (Pulmonary Function Test)
 3. 3.การตรวจการนอนหลับในเด็ก (Polysomnography)
 4. 4.การวัดระดับออกซิเจนในเลือดขณะหลับ (Overnight Pulse Oximetry)

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการที่คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ   หมายเหตุ:ต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

 1. ยื่นบัตรนัดที่แผนกเวชระเบียน ที่ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 1
 2. การตรวจสอบสิทธิการรักษา
  • 2.1 กรณีใช้สิทธิข้าราชการ นำใบนัดติดต่อแผนกเวชระเบียน พร้อมบัตรประชาชนหรือใบเกิดของเด็กและผู้ปกครองที่เด็กผูกสิทธิ
  • 2.2 กรณีใช้สิทธิประกันสุขภาพ นำใบนัดพร้อมเอกสารสิทธิ ติดต่อ แผนกสิทธิบัตร อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5  หรือ อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 3 ก่อน
 3. ติดต่อวัดไข้ ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง พร้อมรับบัตรคิว เวลา 7.00 – 11.00 ที่ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3  และ เวลา 11.00 – 15.00 ที่ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5
 4. รอพบแพทย์ ที่ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น 5
 5. ปิดรับบัตร เวลา 15.00 น เป็นต้นไป
 • กรณีผู้ป่วยใหม่ : ต้องผ่านการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ที่ แผนกอายุรกรรมทั่วไปหรือแผนกอื่น ๆ เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้า จึงสามารถเข้าตรวจ ที่ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจได้ 

กรณีที่ส่งปรึกษาฯในวันที่มีคลินิกฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆ และ ตามความรุนแรงของอาการที่ส่งปรึกษา  จากพยาบาลประจำคลินิกฯ

 • กรณีผู้ป่วยเก่า มาไม่ตรงนัด : ไม่สามารถตรวจในวันที่มีคลินิกฯ ได้ ต้องรับการตรวจที่แผนกอายุรกรรมทั่วไป และ/หรือ นัดหมายล่วงหน้าใหม่ ที่ สำนักงานระบบทางเดินหายใจ  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5 เท่านั้น

 

 • หมายเหตุ 
 1. ผู้มารับบริการที่คลินิกระบบทางเดินหายใจ ไม่สามารถทำนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบ internet ได้
 2. ต้องการเลื่อนนัด กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า ที่ 1415 # 2522 และ  0899339682  หรือ ห้องตรวจการนอน 1415 ต่อ 62022 หรือ 0803563799
 3. กรณีแพทย์เจ้าของไข้ไม่ออกตรวจในวันนัด ทางคลินิกฯจะติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าใหม่ แต่ถ้ายืนยันการตรวจในวันที่แพทย์เจ้าของไข้ไม่ออกตรวจ โปรดกรุณารอ จนท เรียกเพื่อพบแพทย์ท่านอื่นในคลินิกตรวจแทน
 4. กรณีผู้ป่วยรายใหม่ ไม่มีแพทย์เจ้าของไข้ โปรดกรุณารอ เจ้าหน้าที่เรียกเพื่อพบแพทย์ เท่านั้น