คลินิกโรคปอด

Undefined

คลินิกโรคปอด

ศูนย์โรค ปอด
บริการตรวจ

วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.00 น.

สถานที่ : ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี

ติดต่อ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1415 ต่อ 61146 , 61147 (วันพฤหัสบดี ในเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น.)

แพทย์ประจำศูนย์
  • • แพทย์หญิงปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์
  • • แพทย์หญิงวารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์
  • • แพทย์หญิงประอร สุประดิษฐ ณ อยุธยา
  • • แพทย์หญิงพักต์เพ็ญ สิริคุตต์
  • • นายแพทย์กิตติชัย มูลวิริยะกิจ

บริการและการรักษา

  • ตรวจ วินิจฉัย และรักษา วัณโรคในเด็กที่อวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ปอด ต่อมน้ำเหลือง สมอง กระดูก เป็นต้น
  • ตรวจ วินิจฉัย และรักษา ผู้ป่วยเด็กที่มีประวัติสัมผัสวัณโรค หรือสงสัยวัณโรค

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

  • ผู้ป่วยใหม่ที่มีประวัติสัมผัสวัณโรค ผู้ป่วยใหม่ระบบส่งต่อรักษาวัณโรค ผู้ป่วยเก่าไม่ตรงนัดมาด้วยอาการโรคปอดวัณโรค หรือมาขอรับยาต่อเนื่องโรคปอด ยาหมดก่อนวันนัด (ไม่ได้ขอนัดหมายล่วงหน้า) ผู้ป่วยเก่าที่ไม่ได้มาด้วยอาการโรคปอดวัณโรค หรือไม่ได้มาขอรับยาต่อเนื่องโรคปอด ให้ผ่านหน่วยงานคัดกรองชั้น 1 ตึกสยามฯ ก่อนทุกราย
  • ผู้ป่วยระบบนัด มาตรงนัด

1. ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่ ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 2. ติดต่อรับบัตรคิวตรวจที่คลินิกโรคปอด ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี