คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Undefined

คลินิก

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันเวลาและสถานที่

ผู้ป่วยนอก

วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.

(ปิดรับบัตร 11.30 น.)

ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย :

วันพฤหัสบดี 13.30-16.00 น. (เฉพาะรายที่นัด)

ฉีดยาลดเกร็ง :

วันศุกร์ 08.00-12.00 น. (เฉพาะรายที่นัด)

ผู้ป่วยใน :

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.

อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 2 โทร 1415 ต่อ 2314

แพทย์ประจำ

 • พญ.อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล

 • พญ.รัชฌาน์ หล่อมณีนพรัตน์

 • พญ.ภัทราภา แย้มดี

 

บริการและการรักษา

 
ตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวของแขน ขา ลำตัว (อาการอ่อนแรง, อาการเกร็ง, ข้อติด)
หรือมีปัญหาการกลืน การทำกิจวัตรประจำวัน จากสาเหตุต่าง ๆ  ได้แก่ ความผิดปกติของระบบประสาทและสมอง
โรคสมองพิการ โรคของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โรคทางพันธุกรรม การบาดเจ็บโดยการตรวจประเมินระดับ
ความสามารถในการเคลื่อนไหว การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค Vojta 
วางแผนการบำบัดรักษาร่วมกับสหวิชาชีพและให้การรักษาโดยใช้ยากิน การฉีดยาลดเกร็ง ใช้อุปกรณ์ทางฟิสิกส์
เครื่องดาม อุปกรณ์ช่วยเดินและรถเข็น

 

ขั้นตอนการรับบริการ

 
กรณีผู้ป่วยใหม่ : ต้องผ่านการตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยแพทย์ ที่แผนกอายุรกรรมทั่วไป หรือ แผนกอื่นๆ 
กรณีผู้ป่วยส่งปรึกษาจากแผนกอื่น : ทำการนัดหมายวันตรวจที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 2 (อาจได้ตรวจในวันนั้น หากคิวไม่เต็ม)
กรณีผู้ป่วยมีบัตรนัด
 • ลงทะเบียนคัดกรองทำบัตรที่ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร
 • หยิบบัตรคิวติดกับบัตรนัดใส่กล่อง ที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร
 • ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง วัดไข้ รับคิวรอพบแพทย์
 • หลังตรวจเสร็จ หากมีการส่งทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด กายอุปกรณ์หรือส่งต่อแผนกอื่น 
ให้นัดหมายที่เคาน์เตอร์คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • รับบัตรนัดพบแพทย์ครั้งต่อไป
 • กรณีจ่ายเงินเองหรือสำรองจ่ายก่อน ให้รับใบคิดค่าใช้จ่ายนำไปยื่นที่ห้องการเงินผู้ป่วยนอกชั้น 2 
อาคารสยามบรมราชกุมารี
การเลื่อนนัด หรือทำนัดใหม่
 • โทร 1415 ต่อ 2314 หรือ 090-090-7801 เวลา 13.00-15.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์