คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Undefined
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คลินิก

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันเวลาและสถานที่
ผู้ป่วยนอก
จันทร์ - พฤหัสบดี 08.00 - 14.00 น.

ปิดรับบัตร

 • ช่วงเช้า 11.30 น.
 • ช่วงบ่าย 14.00 น.
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 2 โทร 1415 ต่อ 3203
ผู้ป่วยในทุกวัน เวลา 14.00 - 16.00 น.
ฉีดยาลดเกร็ง : วันศุกร์ ช่วงเช้า (เฉพาะรายที่นัด)
แพทย์ประจำ
 • พญ. อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล
 • พญ.รัชฌาน์ หล่อมณีนพรัตน์

 

บริการและการรักษา

ดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวของแขน ขา ลำตัว (อาการอ่อนแรง, อาการเกร็ง, ข้อติด) หรือปัญหาการกลืน การทำกิจวัตรประจำวัน จากสาเหตุต่าง ๆ  ได้แก่ ความผิดปกติของระบบประสาท และสมอง โรคสมองพิการ โรคของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โรคทางพันธุกรรม การบาดเจ็บ โดยการตรวจประเมินระดับความสามารถ การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค Vojta  วางแผนการบำบัดรักษาร่วมกับสหวิชาชีพ และให้การรักษาโดยใช้ยากิน การฉีดยาลดเกร็ง ใช้อุปกรณ์ทางฟิสิกส์ เครื่องดาม อุปกรณ์ช่วยเดินและรถเข็น 

 

ขั้นตอนการรับบริการ

 
ผู้ป่วยรายใหม่ 
 • ​พบพยาบาลคัดกรอง ทำบัตร ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล ที่ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • รับบัตรคิว และรอตรวจ
 • ผู้ป่วยที่ส่งมาจากแผนกอื่น
 • ขอนัดวันตรวจ (อาจได้ตรวจในวันนั้น หากคิวไม่เต็ม)
ผู้ป่วยนัด
 • ในวันนัด ตรวจสอบสิทธิที่ชั้น 1 อาคาสยามบรมราชกุมารี ยื่นบัตรนัด รับบัตรคิว รอตรวจ
 • หลังตรวจเสร็จ หากมีการส่งทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด กายอุปกรณ์ หรือส่งต่อ แผนกอื่น ให้นัดหมายที่เคาน์เตอร์
 • รับบัตรนัดพบแพทย์ครั้งต่อไป
 • รับบัตรนัดพบแพทย์ครั้งต่อไป
 • กรณีจ่ายเงินเองหรือสำรองจ่ายก่อน ให้รับใบคิดค่าใช้จ่าย นำไปยื่นที่ห้อง การเงินผู้ป่วยนอก
 
หากต้องการเลื่อนนัด โทร 1415 ต่อ 3203 เวลา 13.00 - 15.00 น.
​​