คลินิกเด็กโรคหัวใจ

Undefined

คลินิกเด็กโรคหัวใจ (อายุรกรรมหัวใจ)

คลินิก เด็กโรคหัวใจ

วันเวลาและสถานที่

วันพุธ เวลา 08.00 - 12.00

ปิดรับบัตร

 • ช่วงเช้า 11.00 น.

ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โทร 1415 ต่อ 61117
 

แพทย์ประจำ
 • นพ.ขัยสิทธิ์ แสงทวีสิน
 • นพ.ธวัชชัย กิระวิทยา
 • นพ.วรการ พรหมพันธ์
 • พญ.พิมพ์ภัค ประชาศิลป์ชัย
 • พญ.พรรณธิป ภัทรกุลวิวัฒน์
แพทย์ที่ปรึกษา
 • นพ.ธนะรัตน์ ลยางกูร

บริการและการรักษา

ศูนย์ตรวจ และรักษาเด็กโรคหัวใจ อายุแรกเกิด - 15 ปี โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เจ้าหน้าที่และพยาบาลที่ชำนาญการ

ขั้นตอนการรับบริการ

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 
 1. พบพยาบาลคัดกรอง ลงทะเบียนประวัติ และตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล(บัตรทอง/ผู้พิการ/ข้าราชการ) ที่ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดไข้ หยิบบัตรคิว หน้าห้องตรวจ ผู้ป่วยนอกทั่วไป ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 3. พบแพทย์อายุรกรรม เพื่อตรวจคัดกรอง และส่งการตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น X-RAY ทรวงอก หรือ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เป็นต้น
 4. แพทย์ทั่วไปส่งบัตร และ แนะนำผู้ป่วยให้มาที่ ห้องตรวจโรคหัวใจ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 5. พบพยาบาลเพื่อฟังคำแนะนำ และรอพบแพทย์
 6. ในกรณีที่ไม่มีการตรวจพิเศษใด ๆ ในวันนั้น จะพบพยาบาลเพื่อรับใบนัด และนำใบรับยาไปที่ห้องยาชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ผู้ป่วยนัด
 1. ในวันนัด ยื่นบัตรนัด และตรวจสอบสิทธิที่ชั้น 1 อาคาสยามบรมราชกุมารี
 2. พบเจ้าหน้า/พยาบาล ที่คลินิกโรคหัวใจ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 3. พบแพทย์ และรับบัตรนัดครั้งต่อไป
 • ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
  • ​​​ในกรณีที่มีนัดตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ ( Echocardiogram ) ในนัดครั้งต่อไป ให้พบพยาบาลเพื่อรับฟังคำแนะนำ, ขั้นตอน และการเตรียมตัวในวันที่มาตรวจ