คลินิกเด็กสุขภาพดี

Undefined

คลินิกเด็กสุขภาพดี

ศูนย์โรค คลินิกเด็กสุขภาพดี
บริการตรวจ วันจันทร์ – วันพุธ
เวลา 08.00 - 16.00 น.
แพทย์ประจำศูนย์
 • พ.ญ.นัยนา ณีศะนันท์
 • พ.ญ.รัชดา เกษมทรัพย์

 

•    หากมีการเปลี่ยนแปลงการตรวจของแพทย์  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

•    โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้    1415 ต่อ 2317   ในเวลาราชการ

•    คลินิกเด็กสุขภาพดีนอกเวลาพิเศษ เสาร์-อาทิตย์  มีบริการเวลา8.00-16.00น.

 

บริการและการรักษา

การสร้างเสริมสุขภาพเด็กแบบองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ในเด็กปกติและในเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ

 • 1. คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
 • 2. ประเมินภาวะโภชนาการ และการเจริญเติบโตเด็ก
 • 3. ประเมินพัฒนาการเด็กตามวัย
 • 4. ตรวจร่างกายเมื่อพบผิดปกติส่งปรึกษาแพทย์
 • 5. ตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการตามวัยที่เหมาะสม
 • 6. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)
 • 7. ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาสุขภาพและการเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัย
 • 8. นัดเพื่อดูแลเด็กต่อเนื่อง

ขั้นตอนการมารับบริการ

 • 1. ตรวจสอบสิทธิบัตรทองชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร สิทธิข้าราชการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ติดต่อ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
 • 2. ยื่นบัตรประจำตัว และสมุดบันทึกสุขภาพวัคซีน ที่คลินิกเด็กสุขภาพดี เพื่อตรวจสอบและคัดกรองเบื้องต้น  ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง วัดรอบศีรษะ และวัดอุณหภูมิเด็ก        
 • 3. พบแพทย์หรือพยาบาลในห้องตรวจตามระบบคิว
 • 4. ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เพื่อรับคำแนะนำการให้บริการและการนัดครั้งต่อไป
 • 5. กรณีที่ต้องซื้อวัคซีน  ผู้รับบริการยื่นใบสั่งยา ที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น 2 และชำระเงิน
 • 6. ฉีดวัคซีน ที่คลินิกเด็กสุขภาพดี สังเกตอาการแพ้วัคซีน 30 นาทีก่อนกลับบ้าน
 • 7. ปิดรับบัตรเวลา  15.00 น.

 หมายเหตุ - กรณีที่มีใบนัด   ให้บริการทุกรายและเจ้าหน้าที่เตรียมแฟ้มเวชระเบียนไว้ล่วงหน้า   

 - กรณีที่ไม่ได้นัดหมาย  ให้บริการ  เช้า 25 ราย บ่าย 20  ราย และเจ้าหน้าที่ไปค้นแฟ้มเวชระเบียนที่ห้องบัตร (ถ้าผู้รับบริการมาเกิน  นัดให้มารับวัคซีนในวันถัดไป)
กรณีผู้รับบริการถูกส่งต่อมาจากแพทย์คลินิกอื่นภายในสถาบันฯ เพื่อให้มารับวัคซีนที่หน่วยงาน  ให้นำแฟ้มเวชระเบียนและสมุดบันทึกสุขภาพวัคซีนมาด้วย  พบพยาบาลในห้องตรวจตามระบบ คิว เพื่อตรวจสอบคำสั่งของแพทย์  และคำแนะนำการให้บริการอื่นๆ