คลินิกพัฒนาการและกระตุ้นพัฒนาการ

Undefined

คลินิกพัฒนาการและกระตุ้นพัฒนาการ

ศูนย์โรค คลินิกพัฒนาการและกระตุ้นพัฒนาการ
บริการตรวจ

คลินิกพัฒนาการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
โทรศัพท์ติดต่อ 1415 ต่อ 61450

คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
โทรศัพท์ติดต่อ 1415 ต่อ 61411

แพทย์ประจำศูนย์
 • ผศ.พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู
 • พญ.ธันยพร เมฆรุ่งจรัส
   

แพทย์ที่ปรึกษาช่วยออกตรวจ

 • พญ.รัตโนทัย พลับรู้การ
 • พญ.นัยนา ณิศะนันท์
 • พญ.สิจา ลีลาทนาพร
 • พญ.พนิดา รณไพรี
พยาบาลประจำศูนย์
 • นางขิ่ม สกุลนุ่ม
 • นางสาวจุฬาภรณ์ เสริมกิจ
 • นางวิไลรักษ์ บุษบรรณ์
 • นางสาวสุพัตรา แก่นสาร์
 • นางสาวฐานวีร์ ธนชัยบุบผารมย์
 • นางสาวชนัญญา คำไชยเทพ
นักกิจกรรมบำบัดประจำศูนย์
 • นายนิพนธ์ธร แสงทองศรี
 • นางสาวผ่องพรรณ จินพละ
 • นางเพ็ญตระการ แสงทองศรี
 • นางสาวลัทธ์ลาวัณย์ ละม่อมสาย
 • นางสาวมณฑิกา รัตนเรืองศิลป์
 • นางสาวนุชนาฏ พรมเอี่ยม
 • นางสาวเนตรทราย ทองจำรัส

                              
บริการและการรักษา

 1. การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหา
  1.1 พัฒนาการล่าช้าแบบรอบด้าน
  1.2 พัฒนาการทางภาษาล่าช้า
  1.3 โรคซน สมาธิสั้น
 2. กลุ่มอาการออทิสซึม
  2.1 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
  2.2 ความบกพร่องของทักษะการเขียน
  2.3 พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก
  2.4 พฤติกรรมรังแกผู้อื่น
  2.5 โรคสมองพิการ
 3. การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
  3.1 คัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็ก
  3.2 ให้การส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและมีความต้องการพิเศษ
  3.3 ช่วยเหลือดูแลเด็กที่มีปัญหาการดูดกลืน
  3.4 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
 4. โรงเรียนในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  4.1 ให้คำปรึกษาครอบครัว

 

ขั้นตอนการรับบริการ
ผู้ป่วยใหม่

 • รับบริการที่จุดคัดกรองชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • ทำบัตรใหม่
 • ตรงมายังคลินิกพัฒนาการ/กระตุ้นพัฒนาการ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ป่วยเก่า

 • ให้บริการตามนัด