คลินิกทารกที่มีความเสี่ยงสูง

Undefined

คลินิกทารกที่มีความเสี่ยงสูง

ศูนย์โรค

คลินิกทารกที่มีความเสี่ยงสูง ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

บริการตรวจ

วันอังคาร, วันพุธ                                                                                                                                         
เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ติดต่อคลินิกหรือเลื่อนนัด โทร 1415 ต่อ 61146 หรือ 61147
(ในวันอังคารและพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แพทย์ประจำศูนย์

วันอังคาร

 • นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
 • นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช
 • พญ.อุรารมย์ พันธุมะผล

วันพุธ

 • พญ.มิรา โครานา
 • นพ.เปรมศักดิ์ เหล่าอยู่คง
 • นพ.สมมนตร์ จินดากุล

บริการและการรักษา

 • ให้บริการตรวจรักษาและติดตามสุขภาพของ ทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย ส9, ส10 และ NICU
 • ทารกที่เจ็บป่วยหลังคลอดที่คลอดจากโรงพยาบาลราชวิถีทารกที่อาการดีแพทย์จำหน่ายกลับบ้าน แล้วจะนัดมาตรวจทีคลินิกทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง(High Risk Clinic)
 • ในทารกแรกเกิดหลังจาก 2 สัปดาห์  ก็จะนัดตามดุจพินิจของแพทย์โดยรายที่ต้อง
 • ติดตามดูอาการต่อเนื่องหากพบว่าเด็กมีปัญหาทางด้านต่างๆ ที่ส่งปรึกษาทีมสหวิชาชีพ เช่น ตรวจตา ตรวจการได้ยิน
 • คัดกรองผู้ป่วยพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด กระตุ้นพัฒนาการหากหมดปัญหาต้องดูแล แพทย์จะส่งนัดเข้าคลินิกสุขภาพเด็กดีต่อไป
 • ดูแลทารกหลังคลอดที่มีความเสี่ยงสูง จากโรงพยาบาลราชวิถี เช่น มีภาวะติดเชื้อ มีภาวะไทรอยด์ผิดปกติในมารดา
 • ทารกมีภาวะน้ำตาลต่ำหลังคลอด
 • ภาวะตัวเหลืองรุนแรงหลังคลอด
 • เด็กที่คลอดก่อนกำหนด 
 • ตรวจรักษาทารกหลังจากจำหน่ายจากหอผู้ป่วย ส9 , ส10 ,NICU
 • ดูแลส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกัน (vaccine) ทั้งวัคซีนปกติ และวัคซีนเสริมในเด็กที่มีภาวะเสี่ยงสูง
 • รับปรึกษาโรคทารกแรกเกิดจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกจักษุ, OPD, ศัลยกรรมทารกแรกเกิด ฯลฯ