คลินิกต่อมไร้ท่อและเบาหวาน

Undefined

คลินิกต่อมไร้ท่อ

คลินิก ต่อมไร้ท่อ
สถานที่ ห้องตรวจ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
(งดให้บริการวันหยุดราชการ)
ต่อมไร้ท่อ
(ผู้ป่วยเก่า)
วันจันทร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบาหวาน วันอังคารที่ 1 และ 4 ของเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น.
ไทรอยด์ วันอังคารที่ 2 ของเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น.
ต่อมไร้ท่อ
(เฉพาะโรค)
วันอังคารที่ 3 ของเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น.
ต่อมไร้ท่อ
(ผู้ป่วยใหม่)
วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.
แพทย์ประจำศูนย์
 • พ.ญ.ช่อแก้ว  คงการค้า
 • พ.ญ.พิริยา  จันทราธรรมชาติ
 • พ.ญ.นวลผ่อง  เหรียญมณี
 • พ.ญ.รัตนาฎ  รักษ์พลเมือง
 • พ.ญ.ปิยธิดา  วิจารณ์

บริการและการรักษา

ให้การดูแลเกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อในเด็กทั่วไป ,ความผิดปกติของการเจริญเติบโต, ความผิดปกติของเข้าวัยหนุ่มสาว , ไทรอยด์ , ในการวินิจฉัย ดูแล รักษา และสนับสนุนสุขภาวะสุขภาพของเด็กและวัยรุ่น

1. ตรวจรักษาโรคต่อมไร้ท่อในเด็ก ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

โรคต่อมไร้ท่อในเด็ก คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิปกติของฮฮร์โมนในร่างกาย
ตัวอย่างเช่น

 • ​Precocious puberty = ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
 • Hypothyroidism = ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์
 • short stature = ภาวะตัวเตี้ยจากการขาดฮอร์โมน
 • diabetes = โรคเบาหวานเด็ก

2. การทดสอบฮอร์โมนเพื่อวินิจฉัยโรคต่อมไร้ท่อ ให้บริการในวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการของคลินิกต่อมไร้ท่อ และเด็กเบาหวานรายใหม่

 • ผู้ป่วยรายใหม่ พบแพทย์อายุรกรรมทั่วไปก่อนทุกราย
 • ผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉิน พบแพทย์ห้องฉุกเฉิน
  • ขั้นตอนการติดต่อครั้งแรก
   1. พบพยาบาลห้องคัดกรองเพื่อซักประวัติเบื้องต้น ติดต่อช่องเบอร์ 1 ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
   2. ติดต่อห้องบัตรเพื่อทำประวัติใหม่ (กรณีผู้ป่วยใหม่) ติดต่อช่องเบอร์ 2 ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
   3. ตรวจสอบสิทธิ์กรณีมีใบส่งตัว ติดต่อช่องเบอร์ 3 ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
   4. ผู้ป่วยพบแพทย์อายุรกรรมทั่วไป เพื่อให้แพทย์ประเมินอาการและส่งทำนัดต่อมไร้ท่อ ชั้น 2 ห้อง 1203 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • ขั้นตอนการทำนัดต่อมไร้ท่อ
  • ผู้ป่วยถือแฟ้มประวัติมาติดต่อ สำนักงานต่อมไร้ท่อ (วันและเวลาราชการ) ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
   ยกเว้น วันจันทร์ อังคาร และพุธ เวลา 08.00 - 12.00 น. ต่อต่อที่เคาท์เตอร์โรคต่อมไร้ท่อ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  • ผู้ป่วยจะได้รับ 
   • ใบคำแนะนำ
   • ใบนัดที่ไม่ระบุวันจากเจ้าหน้าที่
   • ใบตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
  • เจ้าหน้าที่/พยาบาลจะโทรแจ้งวันนัดพบแพทย์กับผู้ป่วย
 • เมื่อมาตรวจคลินิกต่อมไร้ท่อ
  • ​ขั้นตอนการมาตรวจคลินิกต่อมไร้ท่อ
   • ​ยื่นบัตรที่ห้องบัตร ติดต่อช่องเบอร์ 2 ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
   • กรณีใช้สิทธิ์บัตรทองหรือบัตรพิการพิการ ติดต่อช่องเบอร์ 3 ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
   • ไปที่คลินิกต่อมไร้ท่อ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
    กรณีมีใบเจาะเลือด และตรวจพิเศษในวันเดียวกัน เช่น x-ray อัลตร้าซาวด์ ต้องมาก่อนเวลานัดตรวจ 2 ชั่วโมง
   • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันและชีพจร ก่อนพบแพทย์ทุกครั้ง
   • หยิบบัตรคิวตรงตามชื่อแพทย์และนำใส่ในตะกร้า ที่เคาท์เตอร์พยาบาล
  • สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
   1. ​​กรณีต้องการใชสิทธิ์การรักษา ให้ขอใบส่งตัวมาด้วย
   2. สรุปประวัติการรักษา ผลการตรวจ ยาที่ใช้ (ถ้ามี)
   3. สมุดวัคซีน / สมุดพกที่โรงเรียน (ที่ระบุน้ำหนักส่วนสูง)
 • ถ้าต้องการเลื่อนนัด  กรุณาติดต่อ 1415
  • สำนักงานคลินิกต่อมไร้ท่อ 1415 ต่อ 61107 วันศุกร์เวลา   9-12 น.  
  • คลินิกต่อมไร้ท่อและคลินิกเบาหวาน 1415 ต่อ 61147 หรือ 092-2258927