แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดทำคู่มือบริการประชาชน

Undefined

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดทำคู่มือและข้อตกลงการให้บริการประชาชน เรียบร้อยแล้ว ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อคู่มือประชาชน สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ลิงค์ แบบสำรวจความพึงพอใจ