สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563