สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2561