รายชื่อแพทย์และตารางออกตรวจ

 • ผศ.พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ - พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
 • พญ.อรวรรณ เอี่ยมโอภาส
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคทางโภชนาการ
 • พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โลหิตวิทยา
 • พญ.อัจฉริยา ทองสิน
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารศัลยกรรม – กุมารศัลยศาสตร์
 • นพ.อุกฤษ เกษทอง
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 • พญ.อุไรวรรณ เลิศวนัสบดี
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ - โรคไต
 • นพ.เฉลิมไทย เอกศิลป์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์-โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
 • ผศ.พญ.เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  วิสัญญีวิทยา
 • พญ.เพ็ญพักตร์ เกริกมธุกร
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารศัลยศาสตร์ – ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • นพ.ไมตรี อนันต์โกศล
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารศัลยกรรม – กุมารศัลยศาสตร์