รายชื่อแพทย์และตารางออกตรวจ

 • นพ.สนธกิติ์ ลีลหานนท์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
 • พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โลหิตวิทยา
 • นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ - โรคระบบทางเดินหายใจ
 • ทพญ.สิริมา โกวิทวณิชชา
  ตำแหน่ง:
  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  ทันตกรรม - ทันตกรรมจัดฟัน
 • นพ.สุทธิพงษ์ ปังคานนท์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคทางพันธุกรรม
 • พญ.สุทธิรัก คุรุหงษา
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ปฏิบัติการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  วิสัญญีวิทยา
 • พญ.สุนทรี รัตนชูเอก
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคทางโภชนาการ
 • พญ.สุมาลิน ตรัยไชยาพร
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ ปฏิบัติการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  จักษุวิทยา
 • พญ.สุรเนตร ลออวงศ์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารศัลยกรรม – กุมารศัลยศาสตร์
 • ทพญ.สุวอร ภูมิรัตนประพิณ
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  ทันตกรรม - ทันตกรรมจัดฟัน