รายชื่อแพทย์และตารางออกตรวจ

 • นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ - ทารกแรกเกิด
 • นพ.วิรัตน์ จันทรัตนไพบูลย์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารศัลยศาสตร์ – ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • นพ.วิเชาว์ กอจรัญจิตต์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
 • นพ.วีระ บูรณะกิจเจริญ
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารศัลยกรรม – กุมารศัลยศาสตร์
 • นพ.วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์
  ตำแหน่ง:
  หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์/นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • นพ.ศิรชัย ปิยะชน
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารศัลยกรรม - ประสาทศัลยศาสตร์
 • พญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • พญ.ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ - โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • พญ.ศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ปฏิบัติการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ - ประสาทวิทยา
 • พญ.ศุภสุตา ศรัทธาวิสุทธิ์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ปฏิบัติการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์-โรคเลือดและมะเร็ง