รายชื่อแพทย์และตารางออกตรวจ

 • นพ.บุญสินธพ์ อัศวชุติธำรง
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • นพ.ประวิทย์ เจตนชัย
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคติดเชื้อ
 • ทพญ.ประไพ ชุณหคล้าย
  ตำแหน่ง:
  ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  ทันตกรรม - ทันตกรรมเด็ก
 • นพ.ปวีณ ธาดาดลทิพย์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารศัลยกรรม - ประสาทศัลยศาสตร์
 • พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคติดเชื้อ
 • พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคผิวหนัง
 • พญ.วรางคณา รัตนปราการ
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  รังสีวินิจฉัย
 • พญ.พนิดา ศรีสันต์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ - โรคระบบทางเดินหายใจ
 • พญ.พักต์เพ็ญ สิริคุตต์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคติดเชื้อ
 • นพ.พิบูล วชิรลาภไพฑูรย์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โสต ศอ นาสิก