สุมาลิน ตรัยไชยาพร

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ: 
จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันอังคาร 08.00 – 12.00 จักษุวิทยา
วันพุธ 09.00 – 12.00 ROP Clinic
วันพฤหัสบดี 08.00 – 12.00 จักษุวิทยา
วันศุกร์ 08.00 – 12.00 จักษุวิทยา

นัดหมายแพทย์