สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ: 
กุมารเวชศาสตร์ - โรคระบบทางเดินหายใจ

ประวัติการศึกษา

  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  แพทยสภา
  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เวชศาสตร์ครอบครัว  แพทยสภา
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ  แพทยสภา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 08.00 – 12.00 อายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ 13.00 - 16.00 โรคทางเดินหายใจ(บ่าย)

นัดหมายแพทย์