พักต์เพ็ญ สิริคุตต์

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชี่ยวชาญ: 
กุมารเวชศาสตร์ – โรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
    อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
    กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 08.00 – 12.00, 13.00 - 16.00 อายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร 08.00 – 12.00, 13.00 - 16.00 อายุรกรรมทั่วไป(เช้า)
โรคติดเชื้อ(บ่าย)
วันพุธ 08.00 – 12.00, 13.00 - 16.00 อายุรกรรมทั่วไป(เช้า)
โรคติดเชื้อ(บ่าย)
วันพฤหัสบดี 08.00 – 12.00, 13.00 - 16.00 อายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์ 08.00 – 12.00, 13.00 - 16.00 อายุรกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์