พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ: 
กุมารเวชศาสตร์ – โรคผิวหนัง

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรโรคผิว หน่วยโรคผิวหนัง คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา แพทยสภา  

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 09.00 - 12.00 โรคผิวหนัง
วันอังคาร 09.00 - 12.00 อายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ 09.00 - 12.00 โรคผิวหนัง

นัดหมายแพทย์