ปวีณ ธาดาดลทิพย์

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชี่ยวชาญ: 
กุมารศัลยกรรม - ประสาทศัลยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันอังคาร 09.00 – 12.00 ศัลยกรรมประสาท

นัดหมายแพทย์