ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ความเชี่ยวชาญ: 
กุมารเวชศาสตร์ – โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา

  • กุมารเวชศาสตร์  แพทยสภา
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ  แพทยสภา
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  แพทยสภา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 08.00 – 12.00 โรคหัวใจ
วันพุธ 08.00 – 12.00 โรคหัวใจ
วันพฤหัสบดี 08.00 – 12.00 โรคหัวใจ
วันศุกร์ 08.00 – 12.00 อายุรกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์