รายชื่อแพทย์และตารางออกตรวจ

 • Dr.Gun Phongsamart
  ตำแหน่ง:
  Specialty: Pediatrics – Allergies and Immunology
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคภูมิแพ้ และ อิมมูโนวิทยา
 • นพ.กันย์ พงษ์สามารถ (Dr.Gun Phongsamart)
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคภูมิแพ้ และ อิมมูโนวิทยา
 • พญ.ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
  ความเชี่ยวชาญ:
  จักษุวิทยา
 • พญ.จิตนาถ ตันติศิริวิทย์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ปฏิบัติการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  รังสีวินิจฉัย
 • พญ.จุฬาลักษณ์ คุปตานนท์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ปฏิบัติการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคทางพันธุกรรม
 • นพ.ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ – โรคหัวใจ
 • นพ.ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
  ความเชี่ยวชาญ:
  กุมารเวชศาสตร์ - โรคไต
 • นพ.ณรงค์ นิธิปัญญา
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญ:
  รังสีวินิจฉัย
 • นพ.ณัฐพงศ์ เลปนานนท์
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ชำนาญการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  วิสัญญีวิทยา
 • พญ.ณัฐสุชา หวังถิรอำนวย
  ตำแหน่ง:
  นายแพทย์ ปฏิบัติการ
  ความเชี่ยวชาญ:
  จักษุวิทยา