ระบบนัดผู้ป่วย

เงื่อนไขระบบนัดผู้ป่วย

1.รับนัดออนไลน์ เฉพาะผู้ป่วยนอก แผนกอายุรกรรมทั่วไป
2.ผู้รับบริการต้องบันทึกขอนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ
3.สถาบันฯ จะส่งอีเมลยืนยันนัดหมายภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับคำขอนัด
4.เฉพาะผู้ที่ได้รับอีเมล ยืนยันจากสถาบันฯ ให้นำอีเมลตอบรับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

..................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า

Undefined