โรงพยาบาลเด็กรับรางวัล

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 ประเภทโรงพยาบาล "โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 5" MEA Energy Saving Building 2016 ณ คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Undefined