พยาบาล

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพเด็กตามช่วงวัย (Child Health Supervision)

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการขับเคลื่อนและผลักดันงานกำกับดูแลสุขภาพเด็ก (Child Health Supervision) ระดับประเทศสู่การปฏิบัติการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างเครือข่ายหน่วยบริการงานตรวจสุขภาพในหน่วยบริการระดับพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ให้มีความรู้ทันสมัย สามารถัฒนาทักษะพ่อแม่ และผู้เกี่ยวข้องกับเด็ก ตลอดจนสามารถสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตามช่วงวัย โดยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพเด็กตามช่วงวัย (Child Health Supervision) ขึ้น ในวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562

Undefined

สถาบันสุขภาพเด็กชาติมหาราชินี จัดงาน "วันพยาบาลสากล"

วันนี้ 9 พฤษภาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กชาติมหาราชินี จัดงาน "วันพยาบาลสากล" โดยมี คุณสุเนตรา เเก้ววิเชียร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจากนายเเพทย์ ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีพิธีปฏิญาณตนของพยาบาล การอ่านทำนองเสนาะ เเละออกกำลังกายร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้จากงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์สังคม เเละกิจกรรมวาดภาพระบายสี ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัล ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2

Undefined