ฝึกอบรม

เกี่ยวกับเรา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
(Queen Sirikit National Institute of Child Health)

อดีตจารึก.......

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเดิมเป็นแผนกเด็กในโรงพยาบาลหญิง(โรงพยาบาลราชวิถี) ซึ่งขณะนั้นมีเตียงรับผู้ป่วยเด็กเพียง ๒๕ เตียง และในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐบาลได้อนุมัติเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแผนกเด็ก และสามารถขยายงานในการดูแลผู้ป่วยเด็กหลายสาขา รับผู้ป่วยได้ ๑๓๗ เตียง และให้ชื่อว่า“โรงพยาบาลเด็ก”ในการบังคับบัญชายังขึ้นกับโรงพยาบาลหญิง ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มาทำพิธีเปิดอาคารของโรงพยาบาลเด็กในวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗

Undefined

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ จังหวัดนครปฐม

มีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการคือ โครงการแพทย์ประจำบ้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หน่วยกุมารเวชศาสตร์สังคมและวัยรุ่น กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ร่วมกับกลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานการพยาบาล สังคมสงเคราะห์ งานเวชนิทัศน์ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

Undefined