ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงพักขยะ จำนวน 1 งาน

Undefined

ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงพักขยะ จำนวน 1 งาน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1415 ในวันและเวลาราชการ

เสนอคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น

1. boontida_aui@hotmail.com

2. ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เลขที่ 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

ดาวน์โหลดเอกสาร