คลินิก หู คอ จมูก

Undefined

คลินิก หู คอ จมูก

ศูนย์โรค

คลินิก หู คอ จมูก

บริการตรวจ

จันทร์  -   ศุกร์
เวลา  8.30 – 12.00 น. ปิดรับบัตรเข้าตรวจเวลา 11.00 น. 
เบอร์ติดต่อ  1415   ห้องตรวจโรค      ต่อ   61315 , 61317
                             งานฝึกพูด          ต่อ   61326
                             งานตรวจการได้ยิน 

                            งานใส่เครื่องช่วยฟัง   ต่อ   61332

 •   กรณีเลื่อนนัดติดต่อเวลา 14.00 - 15.30 น. โทร 1415 ต่อ 61315               
 •   คลินิกปิดทุกวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์                  

 

แพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก

แพทย์ประจำศูนย์

 • พญ. นาฏยพร   จรัญเรืองธีรกุล
 • พญ. ภาวินี       อินทกรณ์
 • พญ. ปัณรสี      บุณยบุตร
 • พญ.รัชรียา       สุขเสงี่ยม

แพทย์ที่ปรึกษา

 • พญ.  สาวิตรี    ชลออยู่  (วันจันทร์)
 • นพ.  พิบูล       วชิรลาภไพทูรย์  (วันจันทร์)
 • นพ.  เทพ        เศรษฐบุตร (วันอังคาร)

 
นักแก้ไขการพูด (Speech therapist) 

 • นางสาว  วราภรณ์   วิไลนาม
 • นางสาว  ปาริฉัตร    ล้ำผาสุกจิต

นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

 • นาย บัญชา  กระแสพิตร
 • นางสาว นภัสวรรณ   ยอดทอง

บริการและการรักษา

ศูนย์รวมตรวจโรคผู้ป่วยเด็กทางด้าน หู คอ จมูก  ตั้งแต่แรกเกิด -  15  ปี  โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิก  พยาบาล นักแก้ไขการพูด  นักแก้ไขการได้ยิน และ เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน  พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะ

 

 • ตรวจโรคทางหู    คอ  จมูก ทั่วไป

โรคหูอักเสบ  การได้ยินบกพร่อง โรคในช่องปากและลำคอ  นอนกรนและหยุดการหายใจขณะหลับ ก้อนเนื้อที่คอ  โพรงจมูกและไซนัสอักเสบ เลือดกำเดาไหล สิ่งแปลกปลอมในหู คอ จมูก

 

 • ตรวจการได้ยินโดยเครื่องมือที่ทันสมัย 

ให้บริการตรวจการได้ยินในเด็ก เพื่อคัดกรอง/วินิจฉัยภาวะความบกพร่องทางการได้ยิน โดยเครื่องมือที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับการตรวจการได้ยินในเด็กแต่ละช่วงวัย เช่น OAE, A-ABR, ABR/ASSR และ Audiometry รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินด้วยการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมในเด็กที่มีการสูญเสียการได้ยิน และการฝึกฟังเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพการพูดโดยนักแก้ไขการได้ยิน

 

 • คลินิกเครื่องช่วยฟัง

   ให้บริการการให้คำแนะนำ/ปรึกษาปัญหาความบกพร่องทางการได้ยิน คือการใส่เครื่องช่วยฟังที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับระดับการได้ยินของเด็ก ด้วยเครื่องมือ Real-ear measurement ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดเสียงขณะใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อเทียบหาเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน นอกจากนั้นยังมีบริการการติดตามผลการใส่เครื่องช่วยฟังอย่างต่อเนื่อง

 

 • คลินิกฝึกพูด 

นักแก้ไขการพูดให้บริการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก้ไขปัญหาด้านภาษาและการพูดโดยใช้แบบประเมินทางภาษาและการพูดที่มีมาตรฐานหรือพิจารณาการใช้เครื่องมือพิเศษตามความเหมาะสม คลินิกฝึกพูดมีบริการฝึกพูดทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการสื่อความหมาย เช่น พูดช้า พูดไม่ชัด พูดติดอ่าง เสียงผิดปกติ เป็นต้น รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของการสื่อความหมาย การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลใกล้ชิด และส่งต่อผู้ป่วยไปยังทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้ป่วยใหม่ทุกรายจะต้องได้รับการตรวจจากโสต ศอ นาสิกแพทย์ ก่อนมาขอคิวนัดฝึกพูด   

 

ขั้นตอนเข้ารับบริการ

 • ตรวจสอบสิทธิการรักษาบัตรทอง / ผู้พิการ /ข้าราชการ  ชั้น 1  ตึก  สยามบรมราชกุมารี
 • ชั่งน้ำหนัก  ส่วนสูง  วัดปรอท   หยิบบัตรคิว   หน้าห้องตรวจหู  คอ จมูก   ชั้น  12 A  ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ
 • เจ้าหน้าที่ เรียกคืนบัตรคิว   ภายหลังตรวจสอบประวัติเรียบร้อยแล้ว   รอเรียกพบแพทย์
 • เข้ารับการตรวจตามคิว
 • พบพยาบาลเพื่อรับคำแนะนำ   การรับประทานยา   รับบัตรนัดครั้งต่อไป  
  • รับตรวจเฉพาะผู้ป่วยที่มีบัตรนัดของแผนกหู คอ จมูก
  • กรณีผู้ป่วยใหม่ : ต้องผ่านการตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยแพทย์ ที่ แผนกอายุรกรรมทั่วไป  หรือ แผนกอื่น ๆ เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้า จึงสามารถเข้าตรวจ ที่ คลินิกหู คอ จมูก
  • กรณีผู้ป่วยเก่า มาไม่ตรงนัด : ไม่สามารถตรวจในวันที่มีคลินิกฯ ได้   ต้องรับการตรวจที่แผนก    อายุรกรรมทั่วไป หรือ นัดหมายล่วงหน้าใหม่