คลินิกโรคไต

Undefined

ศูนย์โรคไต

คลินิก

โรคไต

บริการตรวจ

บริการตรวจ ทุกวันอังคาร ( เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 8.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 61117

กรณีติดต่อเลื่อนนัด วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.

แพทย์ประจำคลินิก

นพ.ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล

พญ.อุไรวรรณ เลิศวนัสบดี

  • บริการและการรักษา

   รักษาโรคไตและความผิดปกติของเกลือแร่ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ15 ปี ครอบคลุมโรคต่าง ๆ เช่น

   Nephrotic Syndrome
   Systemic Lupus Erythematosus
   Urinary tract infection
   Vesicoureteral reflux

  • ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

 กรณีผู้ป่วยใหม่

  • ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์อายุรกรรมทั่วไป หรือแพทย์หน่วยอื่นนัดเข้าคลินิก หรือส่งปรึกษาคลินิกโรคไต โดยการนัดสามารถนัดได้ทุกวันอังคารไม่จำกัดจำนวน
  • ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งตัวมาจากต้นสังกัด มีใบส่งตัว ผ่านระบบคัดกรองและส่งตรวจ