คลินิกวัณโรค

Undefined

คลินิกวัณโรค

ศูนย์โรค
วัณโรค

บริการตรวจ
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.00 น.    
สถานที่ : ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 61146, 61147

แพทย์ประจำศูนย์

 • แพทย์หญิงปิยรัชต์   สันตะรัตติวงศ์
 • แพทย์หญิงวารุณี   พรรณพานิช   วานเดอพิท
 • แพทย์หญิงประอร  สุประดิษฐ  ณ อยุธยา
 • แพทย์หญิงพักต์เพ็ญ  สิริคุตต์
 • นายแพทย์กิตติชัย   มูลวิริยะกิจ

บริการและการรักษา

ให้บริการตรวจวินิจฉัยวัณโรคในเด็ก ดังนี้

 •  ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคติดเชื้อวัณโรคในเด็กที่อวัยวะต่าง ๆ ได้แก่
   ปอด ต่อมน้ำเหลือง สมอง กระดูก เป็นต้น
 • ตรวจวินิจฉัยและป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในเด็กที่สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1415 ต่อ 61146,61147  
   (วันพฤหัสบดี ในเวลาราชการ)

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

 • ผู้ป่วยใหม่ ที่มีประวัติสัมผัสวัณโรค และคนไข้ระบบส่งต่อรักษาวัณโรค ให้ผ่านระบบคัดกรองก่อนทุกราย

1. ติดต่อขอรับบริการหรือแสดงใบส่งตัวที่ หน่วยคัดกรอง ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
2. ทำบัตรและเวชระเบียนผู้ป่วย ที่เคาน์เตอร์เวชระเบียน
3. ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่ เคาน์เตอร์ตรวจสอบสิทธิ์
4. กรณีมารับบริการไม่ตรงวันที่มีคลินิก ให้พบแพทย์อายุรกรรม ที่คลินิกอายุรกรรม
    (ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารีก่อน) แล้วนัดเข้าคลินิกวัณโรค
    กรณีมารับบริการตรงกับวันที่มีคลินิก ให้ผ่านระบบคัดกรองก่อน แล้วส่งต่อคลินิก

 

 • ผู้ป่วยเก่า ที่มีนัด มาตรงนัด

1. ยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วย  ใบนัด และใบส่งตัวที่ ที่ หน่วยคัดกรอง ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
2. ยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วย  ใบนัด ที่เคาน์เตอร์เวชระเบียนเพื่อค้นเวชระเบียน
3. ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่ เคาน์เตอร์ตรวจสอบสิทธิ์
4. ติดต่อคลินิกชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รอพบแพทย์