คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

Undefined

กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น “Bring evidence-based into real-world practice”

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

บริการตรวจ จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.00 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 1415 ต่อ 61438
สถานที่ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
แพทย์ประจำศูนย์ วันจันทร์
 • พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • พญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์
 • พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร
แพทย์ประจำศูนย์ วันอังคาร
 • พญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์
 • พญ.สุนทริยา ลีลาแสงสาย
แพทย์ประจำศูนย์ วันพุธ
 • พญ.ปราณี เมืองน้อย
 • พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร
 • พญ.สุนทริยา ลีลาแสงสาย
แพทย์ประจำศูนย์ วันพฤหัสบดี
 • พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • พญ.ปราณี เมืองน้อย
 • พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร
 • พญ.สุนทริยา ลีลาแสงสาย
แพทย์ประจำศูนย์ วันศุกร์
 • พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร
 • พญ.สุนทริยา ลีลาแสงสาย

บริการและการรักษา

        คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ พฤติกรรม ปัญหาด้านการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการเลี้ยงดูเด็กให้มีพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม รับผู้ป่วยเด็กตั้งแต่อายุ ๑ ถึง ๑๔ ปี มีบริการด้านต่างๆดังนี้

 • การบำบัดด้วยยาเฉพาะทางด้านจิตเวช
 • การทดสอบทางจิตวิทยา
 • ครอบครัวบำบัด
 • การบำบัดด้วยวิธี Neuro Bio Feedback
 • การทำกลุ่มผู้ปกครอง
 • การทำกลุ่มเด็ก
 • จิตบำบัด

รายละเอียดการรับบริการ

ผู้ป่วยเก่า

มาตรงตามนัด

 • ตรวจสอบสิทธิการรักษา บัตรทอง ผู้พิการ งานบัตรทอง ชั้น ๓ ตึกมหิตลาธิเบศร และชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ และข้าราชการ ที่ชั้น ๑ อาคารสยามบรมราชกุมารี 
 • ถ้าเป็นผู้ป่วยจ่ายเงินเอง ยื่นบัตรนัดให้กับเจ้าหน้าที่จิตเวช ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อกดบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.
 • ยื่นบัตรนัดให้กับเจ้าหน้าที่จิตเวช ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  เพื่อกดบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.
 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง รอพบแพทย์ตามคิว
 • ตรวจเสร็จแล้วรอลงทะเบียนนัดครั้งต่อไป
 • ติดต่อการเงินชั้น ๑๑
 • รอรับยาที่ห้องยา ข้างห้องจ่ายเงิน (กรณีมียา)

มาไม่ตรงตามนัด

 • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่จิตเวชชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติหรือโทร ๑๔๑๕ ต่อ ๖๑๔๓๘

ผู้ป่วยใหม่

 • สิทธิบัตรทอง ต้องมีหนังสือส่งตัวมาจากโรงพยาบาลต้นสังกัด แจ้งจุดคัดกรองส่งนัดต่อที่คลินิกจิตเวชชั้น ๑๔ พบพยาบาลจิตเวชหรือนักจิตวิทยา เพื่อคัดกรอง ให้คำแนะนำเบื้องต้นและรับวันนัด
 • สิทธิคนพิการ แจ้งปัญหากับจุดคัดกรอง ส่งต่ออายุรกรรมทั่วไป ส่งนัดที่คลินิกจิตเวช พบพยาบาลจิตเวชเพื่อคัดกรอง ให้คำแนะนำเบื้องต้นและรับวันนัด
 • สิทธิข้าราชการ แจ้งปัญหากับจุดคัดกรอง ส่งต่ออายุรกรรมทั่วไป ส่งนัดที่คลินิกจิตเวชชั้น ๑๔ พบพยาบาลจิตเวชเพื่อคัดกรอง ให้คำแนะนำเบื้องต้นและรับวันนัด
 • มีหนังสือจากครูที่โรงเรียนส่งมา แจ้งจุดคัดกรอง ส่งพบนักจิตวิทยาที่คลินิกจิตเวชชั้น ๑๔
 • ต้องการมาตรวจด้าน IQ เพื่อประเมินระดับสติปัญญา ทุกสิทธิหรือจ่ายเงินเอง แจ้งจุดคัดกรอง ส่งพบนักจิตวิทยาที่คลินิกจิตเวชชั้น ๑๔
 • ต้องการมาตรวจด้วยปัญหาด้านจิตเวช พฤติกรรมหรือปัญหาการเรียน โดยไม่มีหนังสือใดๆแจ้งปัญหากับจุดคัดกรอง ส่งต่ออายุรกรรมทั่วไป ส่งนัดที่คลินิก พบพยาบาลจิตเวชเพื่อคัดกรองและให้คำแนะนำเบื้องต้นและรับวันนัด
 • ผู้ป่วยฉุกเฉินด้านจิตเวช แจ้งจุดคัดกรองเพื่อประเมินและส่งต่อ /ปรึกษาจิตแพทย์