ยุติความรุนแรง Safety Home.. Safety Society : บ้านปลอดภัย..สังคมไร้ความรุนแรง

Thai

Safety Home.. Safety Society : บ้านปลอดภัย..สังคมไร้ความรุนแรง
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นปัญหาที่สำคัญและเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน  ในทุกสังคม ถือเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขและช่วยกันรณรงค์ให้เกิดความตระหนักมากขึ้นในสังคม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติ  ให้เป็น “วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 และสำหรับประเทศไทย มีมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือน “รณรงค์ยุติความรุนแรง  ต่อเด็กและสตรี” โดยจะมีการรณรงค์ตลอดเดือนให้สังคมได้ตระหนักและร่วมกันป้องกันความรุนแรง  ที่จะเกิดต่อเด็กและสตรีในครอบครัว รวมไปถึงความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ในปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด
“ Safety Home… Safety Society : บ้านปลอดภัย...สังคมไร้ความรุนแรง” ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้บ้านเป็นสถานที่ที่ให้ความรัก ความอบอุ่น อบรมเลี้ยงดู สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการ ส่งผลให้สมาชิกเป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม เมื่อคนทุกคนในทุกครอบครัวเป็นคนดี จะทำให้ประเทศชาติพัฒนาไปในทางที่ดี โดยศูนย์พึ่งได้ ในโรงพยาบาลที่สังกัดกรมการแพทย์ สามารถนำแนวคิดนี้มาใช้ในการทำงานช่วยเหลือ ป้องกัน การกระทำรุนแรงในครอบครัวได้

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยว่า ในฐานะสถานพยาบาล มีหน้าที่รักษาและให้ความคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง โดยมีศูนย์พึ่งได้ หรือ OSCC เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลเด็กกลุ่มนี้ ตั้งแต่จัดตั้งศูนย์พึ่งได้ สถาบันฯ (ปีงบประมาณ 2547-2562) มีเด็กเข้ารับบริการทั้งหมด 1,252 ราย จากสถิติพบว่ามีการใช้ความรุนแรงต่อเด็กเพิ่มขึ้นและเป็นการกระทำความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัวด้วยกัน โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับฐานการให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติแบบมีส่วนร่วม กิจกรรม Card จากใจเด็กสู่พ่อแม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว กิจกรรมการตอบปัญหาความรุนแรงในเด็ก กิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัลจากโปสเตอร์นิทรรศการ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการตระหนักถึงความรุนแรงต่อเด็ก ตลอดจนมีการเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวเพื่อยุติความรุนแรง ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์และนำไปปรับใช้ได้จริงในครอบครัว และกับบุคคลอื่นในสังคม อันจะนำไปสู่การทำให้สังคมไร้ความรุนแรงได้ในระยะยาว                                                                             

#กรมการแพทย์ #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี # Safety Home.. Safety Society : บ้านปลอดภัย..สังคมไร้ความรุนแรง