อบรมระยะสั้น กุมารเวชศาสตร์ QSNICH Annual Pediatric Update 2017

Undefined

การอบรมระยะสั้น กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
QSNICH Annual PediatricUpdate 2017 : Better Child Care for Better Child Health
วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1-3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลการลงทะเบียน : คุณนงรัตน์ จันที และ คุณวไลพร เฟื่องสูงเนิน
กลุ่มภารกิจวิชาการ ชั้น 11 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
โทร. 1415 ต่อ 5113, 5120

สอบถามข้อมูลการประชุม : คุณกรกมล ทองเพิ่ม, คุณสุกีตา บินรัตแก้ว
กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา มหาราชินี
โทร. 1415 ต่อ 61938 FAX 0 2354 8088
มือถือ 08 4766 1441 , 08 6996 0012

บุคคลที่สามารถเข้าร่วมอบรม

 • # แพทย์ กุมารแพทย์
 • # แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน
 • # พยาบาล
 • # บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา

สิทธิของผู้ลงทะเบียน

 • # เข้าร่วมประชุมวิชาการ 3 วัน
 • # เอกสารประกอบการบรรยาย
 • # อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารว่าง 3 มื้อ
 • # CME 17 Credits

การลงทะเบียน

 • # เบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 • # ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.childrenhospitaltraining.com หรือกรณีไม่สะดวก ให้กรอกข้อมูล ในใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงินส่งทางไปรษณีย์ หรือ Fax มาที่ 0 2354 8088 
 • # การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินแล้ว
 • # ไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

หมายเหตุ : ใบเสร็จรับเงิน สามารถรับได้ในวันอบรม

ดาวน์โหลดเอกสาร