สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2561