รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรกุมารศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

Undefined

ดาวน์โหลดใบสมัคร

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านกุมารศัลยศาสตร์

          กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านกุมารศัลยศาสตร์ หลักสูตร 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522  ซึ่งนับเป็นการฝึกอบรมในสาขาดังกล่าวเป็นครั้งแรกของประเทศ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 แพทยสภาและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้เพิ่มเวลาของหลักสูตรเป็น 4 ปี

 

เป้าหมาย

          แพทย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นกุมารศัลยแพทย์ที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีสามารถสร้างหน่วยงานเฉพาะทางกุมารศัลยกรรม ในโรงพยาบาลต้นสังกัดเพื่อดูแลประชาชนในส่วนภูมิภาค และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขอื่นได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์การเรียนรู้

ปีที่ 1   ปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์อนุสาขาอื่นในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ดังนี้

 • โรงพยาบาลราชวิถี                  7        เดือน
 • โรงพยาบาลเลิดสิน                  1        เดือน
 • โรงพยาบาลนพรัตน์ฯ                1        เดือน
 • สถาบันสุขภาพเด็กฯ                3        เดือน

ปีที่ 2   ปฏิบัติงานในสาขากุมารศัลยศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • สถาบันสุขภาพเด็กฯ                10      เดือน
 • NICU  สถาบันสุขภาพเด็ก          1        เดือน
 • Pediatric surgical pathology    1        เดือน (สถาบันพยาธิวิทยา)

ปีที่ 3   ปฏิบัติงานในสาขากุมารศัลยศาสตร์ ดังนี้

 • สถาบันสุขภาพเด็กฯ                8        เดือน
 • Endoscopy โรงพยาบาลราชวิถี   1        เดือน
 • Free elective                      1        เดือน
 • Minimal invasive surgery (ต่างประเทศ)           1        เดือน
 • Research in Pediatric surgery (ต่างประเทศ)     1        เดือน

ปีที่ 4   ปฏิบัติงานในสาขากุมารศัลยศาสตร์ ดังนี้

 • สถาบันสุขภาพเด็กฯ                                    10      เดือน
 • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี         1        เดือน
 • Trauma โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น                   1        เดือน        

                  

การประเมินผล

 • In-training examination ปีละ ๒ ครั้ง
 • การสอบเพื่อวุฒิบัตร เมื่อจบการฝึกอบรม
ภาพกิจกรรม: