รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก ประจำปีการศึกษา 2563

Undefined

ด้วยกลุ่มงานวิสัญญี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีความสนใจฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 2 อัตรา  โดยผู้สมัครต้องเป็น วิสัญญีแพทย์ หรือ กำลังฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน ปีสุดท้ายของการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ซึ่งจะจบการฝึกอบรมในปีการศึกษา 2562 นี้

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี      โทร. สายตรง 1415 ต่อ 2413 

เปิดรับสมัคร                       เปิดรับสมัครและดำเนินการสมัครตามประกาศแพทยสภา

กำหนดวันนัดสัมภาษณ์          วันที่  15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา   

                                      สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ประกาศผล                         ตามแนวทางของแพทยสภา

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

          1.  ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมรูปถ่าย ขนาด  1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          2.  สำเนาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต   จำนวน  1 ใบ

          3.  สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม    จำนวน 1 ใบ

          4.  สำเนาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญี

              วิทยา หรือ หนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้าย จำนวน 1 ใบ 

          5.  สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต จำนวน 1 ใบ

          6.  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้ให้การรับรอง จำนวน 3 ท่าน

          7.  หนังสือรับรองจากต้นสังกัด จำนวน 1 ใบ

          8.  หนังสือรับรองการให้ทุน (กรณีได้รับทุนสนับสนุนการฝึกอบรม)

เกณฑ์การคัดเลือก

  1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานตามเกณฑ์แพทยสภา
  2. พิจารณารับทั้งผู้ที่มีต้นสังกัดและไม่มีต้นสังกัด โดยจะพิจารณารับผู้ที่มีต้นสังกัดจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นลำดับแรก
  3. พิจารณาตัดสินโดยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก ประวัติการเรียน/ปฏิบัติงาน ทัศนคติต่อวิชาชีพ บุคลิกภาพ ความตั้งใจ และความสามารถพิเศษ

***  หากมีข้อสงสัย  กรุณาติดต่อ พญ. เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี      โทร. สายตรง 1415 ต่อ 2413

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร