คลินิกดูแลสุขภาพต่อเนื่อง ชวนคุณแม่ที่มีกำหนดคลอดระหว่าง 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560 สมัครร่วมโครงการ เลี้ยงลูก เก่งดี มีสุข ปรึกษาปัญหาเมื่อลูกเจ็บป่วย โดยแพทย์ประจำตัว จนลูกอายุ 2 - 3 ปี

Undefined

เชิญชวนคุณแม่ร่วมโครงการดูแลสุขภาพเด็กอย่างต่อเนื่อง

การช่วยกันพัฒนาส่งเสริมเด็กให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพทั้งทางด้าน กาย อารมณ์ และจิตใน ให้อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อจะได้เด็กที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพื่อประเทศชาติที่มีคุณภาพต่อไป จึงเป็นสิ่งสำคัญนอกเหนือไปจากการให้การรักษาพยาบาลในโรคต่าง ๆ

คลินิกดูแลสุขภาพเด็กอย่างต่อเนื่อง (Continutiy Care Clinic ) สถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) ชวนคุณแม่ที่มีกำหนดคลอดระหว่าง 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560 สมัครร่วมโครงการ เลี้ยงลูก เก่งดี มีสุข ปรึกษาปัญหาเมื่อลูกเจ็บป่วย โดยแพทย์ประจำตัว จนลูกอายุ 2 - 3 ปี

  • เด็กในโครงการจะมีแพทย์ประจำบ้านเป็นผู้ดูแล และเริ่มให้การดูแลตั้งแต่แรกเกิด โดยนัดมาดูแลต่อเนื่องในคลินิก ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และถ้าเด็กที่ดูแลเจ็บป่วยแพทย์ผู้นั้นจะเป็นผู้ให้การรักษา
  • การให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้แพทย์ประจำบ้านมีความรู้อย่างต่อเนื่องและรอบด้าน เช่น เข้าใจการเปลี่ยนแปลง ในด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการ อารมณ์ ปัญหาสุขภาพเพื่อพื้นฐาน รู้วิธีการส่งเสริมสุขภาพแก่เด็ก และครอบครัว

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเข้าร่วมโครงการที่ คุณบงกช พุทธธีภาพ หน่วยกุมารเวชศาสตร์สังคม โทร 1415 ต่อ 2317 หรือ 2333 หรือติดต่อได้ที่ ชั้น 3 ห้อง 311 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)