มูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

มูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


ประวัติมูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 • วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 113 ตอนที่ 45 ก.เปลี่ยนชื่อ “โรงพยาบาลเด็ก” เป็น “สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 • วันที่ 22 มกราคม 2540 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง “ มูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ” ทะเบียนเลขที่ ต.28/2540 โดยนายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์ เป็นผู้ขออนุญาต

 • วันที่ 19 มีนาคม 2540 ได้รับอนุมัติ ให้เป็นนิติบุคคล ตามทะเบียนลำดับที่ กท.621

 • วันที่ 17 กรกฎาคม 2540 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อมูลนิธิ ว่า 
  มูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  Queen Sirikit National institute of Child Health Foundation
   
  ชื่อย่อ “ ส ด ช.- มหาราชินี” 
  “Queen Sirikit – NICH. Foundation”  

  และพระราชทานพระราชานุญาตใช้เครื่องหมาย พระปรมาภิไธย ย่อ ส.ก. อยู่บนเครื่องหมายงูพันคบเพลิง ล้อมรอบตัวอักษรภาษาไทย มูลนิธิ ส ด ช. - มหาราชินี ตัวอักษรอังกฤษ Queen Sirikit – NICH. Foundation

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2540  ได้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อมูลนิธิ ไทย-อังกฤษ-ชื่อย่อตามที่ได้รับพระราชทาน         พระราชานุญาต ใน แบบ ม.น. 2 ของกระทรวงมหาดไทย เป็นที่เรียบร้อย

  ทรัพย์สินของมูลนิธิทุนเริ่มแรก ได้รับพระราชทานจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นเงินสด 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 (อ้างอิง:ข้อบังคับมูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)


เครื่องหมายของมูลนิธิและความหมาย               

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพระบรมราชินีนาถ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อมูลนิธิ ว่า

มูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี” 
(Queen Sirikit National lnstitute of Child Health Foundation)

 
ชื่อย่อ “ ส ด ช.- มหาราชินี” (Queen Sirikit – NICH. Foundation)

(อ้างถึง :หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0010/3715 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2540)
 

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การป้องกันปัญหาสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
2. ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก เด็กกำพร้า เด็กพิการและครอบครัว 
3. บริจาคเครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้รักษาประชาชน
4. สนับสนุนงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
5. ส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

(อ้างอิง: ใบแสดงการจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ (ม.น.4)  โดยถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว  ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 )


ร่วมบริจาค 

•  สำนักงาน สำนักงาน มูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 1)
   เลขที่ 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร./โทรสาร 02 644 6030

•  โอนเงินร่วมบริจาค
บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี  
ชื่อบัญชี  มูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เลขที่บัญชี 015-2-32460-7
หลังจากโอนแล้วกรุณา ติดต่อ
          1)  โทร. 088 141 1523  แจ้ง  คุณอรพินท์ วัฒนวีร์  หรือ
          2)  FAX. หลักฐานการโอน โทร. 02 644 6030  หรือ
          3)  Email:  qsfoundation1415@gmail.com 
เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

 

สารจากผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ

 

"การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต
เป็นบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุข "

นายแพทย์อนันต์  สุวัฒนวิโรจน์
ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คณะกรรมการ 

1. นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์ ประธานกรรมการ
2. แพทย์หญิงสุภา หริกุล รองประธานกรรมการ
3. แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร กรรมการ
4. แพทย์หญิงวนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์ กรรมการ
5. นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ กรรมการ
6. ทันตแพทย์หญิงธีมาภรณ์ ณ สงขลา กรรมการ
7. ทันตแพทย์หญิงสุวอร ภูมิรัตนประพิณ กรรมการ
8. นางเยาวรัตน์ ลิตติรานนท์ กรรมการ
9. นางกิ่งรัก ต้นตระกูล กรรมการ
10. นางสุฑาวรรณ์ ไชยมูล กรรมการ
11. นางสาวญาริดา ศรีศักดิ์ กรรมการ
12. นางสาวณัฏฐ์วนัน ฐานิสโร กรรมการ
13. นางอรพินท์ วัฒนวีร์ กรรมการและเหรัญญิก
14. นางสาวชุติมา พูลลาภ กรรมการและเลขานุการ

 

 

ติดต่อมูลนิธิ

 
สำนักงาน มูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  (อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 1)
420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร./โทรสาร 02 644 6030  หรือ โทรสายตรงโรงพยาบาลเด็ก  1415 ต่อ3104
• คุณอรพินท์       วัฒนวีร์          โทร. 089 141 1523  
• คุณเยาวรัตน์     ลิตติรานนท์   โทร. 081 822 8976
• คุณชุติมา         พูลลาภ         โทร. 092 224 4451
 
Undefined