คลินิกนมแม่

Undefined

คลินิกนมแม่

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกคลอดก่อนกำหนดที่รับการรักษาในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้ได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร และสนับสนุนให้บุคคลากรภายในสถาบันเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวบไปถึงบริการให้คำปรึกษาเรื่องการให้นมบุตร

Research & Development

..2548

- การพัฒนารูปแบบก้อนทำความเย็น(น้ำแข็งแหนม) กับการรักษาความเย็นในภาชนะสำหรับเก็บน้ำนม เพื่อรักษาคุณภาพน้ำนมแม่

- การให้ความช่วยเหลือ แก้ไข สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี : ประสบการณ์ 2 ปี

- การใช้ Lactation aid ช่วยเหลือ แก้ไขลูกติดความเร็วของกระแสน้ำนม เพื่อให้ลูกกลับมาดูดนมแม่อีกครั้ง

..2549

- วิเคราะห์โครงการขยายเวลาให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทางโทรศัพท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช

- หนังสือKey word แนวทางการตอบปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

..2550

- ผู้นิพนธ์ร่วม หนังสือคู่มือ การอบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- การประเมินผลการช่วยเหลือเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่ กับการดูดนมแม่

..2551

- วิจัยเรื่อง การพัฒนาต่อยอดรูปแบบก้อนทำความเย็น(น้ำแข็งแหนม) กับการรักษาความเย็นในภาชนะสำหรับเก็บน้ำนม เพื่อรักษาคุณภาพน้ำนมแม่

- วิจัยเรื่อง ผลการกู้น้ำนมในแม่ที่มารับบริการคลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

..2552

- วิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรต้นแบบเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

..2554

- การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกคลอดก่อนกำหนดที่รับการรักษาในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้ได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร

- การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายบีเทค ในน้ำนมแม่ในเขตและนอกเขตชุมชนในเมือง ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นำเสนอผลงานเรื่อง Support Program Increases Exclusive Breast Feeding Rate in Hospital Personnel at Queen Sirikit national Institute of Child Health (QSNICH) ในการประชุมวิชาการประจำปี ABM's (The Academy of Breastfeeding Medicine ) 16th Annual International Meeting ระหว่างวันที่ 3-6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ Miami, Floridaสหรัฐอเมริกา

ภาพกิจกรรม: