คำขอทำวิจัย

บันทึกข้อความขออนุญาตทำวิจัย REC_QSNICH 01.pdf
แบบฟอร์มขอทำวิจัยสรุป REC QSNICH 02_internet(April2016).pdf
แบบเสนอโครงการวิจัย REC QSNICH 03_internet(April2016).pdf
คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย REC QSNICH 04_internet(April2016).pdf
คำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย ( Information Sheet for Research Participant ) REC QSNICH 05.pdf
คำอธิบายสำหรับอาสาสมัครเด็ก อายุ 7-12 ปี ( Information Sheet for Research Participant ) REC QSNICH 06.pdf
หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ( Informed Consent Form ) REC QSNICH 07.pdf
หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วม โครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง REC QSNICH 08.pdf
หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี REC QSNICH 09.pdf
แบบฟอร์มการส่งเอกสารขอทำวิจัย REC-QSNICH_checklist 1.pdf